ŞİRKET ARAÇLARININ SİGORTALI PERSONEL DIŞINDA KULLANIMININ TESPİTİ HALİNDE KARŞILAŞILACAK YASAL MÜEYYİDELER 15EKİ
ŞİRKET ARAÇLARININ SİGORTALI PERSONEL DIŞINDA KULLANIMININ TESPİTİ HALİNDE KARŞILAŞILACAK YASAL MÜEYYİDELER
ŞİRKET ARAÇLARININ SİGORTALI PERSONEL DIŞINDA KULLANIMININ TESPİTİ HALİNDE KARŞILAŞILACAK YASAL MÜEYYİDELER SGK’nın 2015/25 sayılı Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Genelgesi gereği şirket aktifine kayıtlı taşıtların, şirket ortakları ve sigortalı çalışanlar haricindeki kişilere kullandırılmaması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna, kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacı ile diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşlarından bilgi ve belgeler gönderilmektedir. SGK’ya bildirim yapan kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, trafik ceza tutanağı düzenlenerek sürücüye elden tebliğ edilen ve şirket aracı olan araçların plakası, sürücünün adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cezanın düzenlendiği yer, il, ilçe ve tarih bilgileri elektronik ortamda Sgk’ya gönderilerek ve Sgk’ca gerekli sorgulamalar yapılmaktadır. Şayet şirket aracını kullanırken trafik cezasına maruz kalan kişi şirkette ortak veya sigortalı değil ise; ilgili şirketten bilgi ve belge istenecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.
İbraname – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 15EKİ
İbraname – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
İbraname – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı E: 2015/21-1323 T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2015/21-1323 Karar No: 2019/128 Tarihi: 12.02.2019 » İbraname » İbraname Koşullarını Taşımayan Kısmi İfanın Makbuz Niteliğinde Olduğu
DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 14EKİ
DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR; -Hizmet alınan firmanın faaliyet ve mahiyet kodunun hizmet alınan işe uygun daimi işyeri olması gerekmektedir. -Öncelikle firma tarafından çalışmak üzere gönderilen ekstra personelin (Yabancı personel hariç olmak üzere, yabancı personellerin çalışma izninin bulunduğu işyeri dışında çalıştırılmaları kanunen yasaklanmıştır.) hizmet alınan firmadan sigortalı işe girişinin yapılmış olması gerekmektedir. -Haftalık çalışma saati, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en fazla 45 saat olacak şekilde belirlenmiştir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. -Haftalık puantaj kayıtlarının gerçeğe uygun olarak tutularak hafta sonu tatili hak eden ekstra personele hafta sonu ücreti ödenmesi gerekmektedir.
İş Kazasının Kuruma Bildirilmemiş Olması – Yargıtay 10 Hukuk Dairesi Kararı 14EKİ
İş Kazasının Kuruma Bildirilmemiş Olması – Yargıtay 10 Hukuk Dairesi Kararı
İş Kazasının Kuruma Bildirilmemiş Olması – Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/7591 T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/7591 Karar No: 2020/4753 Tarihi: 22/09/2020 » İş Kazasının Kuruma Bildirilmemiş Olması » İş Kazasının Kuruma Bildirilmesi, Kurum İş Kazası Olduğunu Kabul Etmezse İşveren Aleyhine İş Kazasının Tespiti Davası Açılması İçin Süre Verilip Bekletici Mesel Yapılmasının Gerektiği
İşsizlik Rakamları Açıklandı – Ağustos 2021 14EKİ
İşsizlik Rakamları Açıklandı – Ağustos 2021
İşsizlik Rakamları Açıklandı – Ağustos 2021 İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır. Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır.
SGK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları, Yargıtay Kararı 14EKİ
SGK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları, Yargıtay Kararı
SGK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları – Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/2307 T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/2307 Karar No: 2020/4606 Tarihi: 21/09/2020 » SGK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları » Cezaların Şahsiliği Gereği İdari Para Cezasından Temsilcinin Şahsen Sorumlu Olmayacağı Tüzel Kişi İşverenin Sorumlu Olduğu » İdari Para Cezalarına İtiraz Süreci » İdari Para Cezalarının 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu » İdari Para Cezasını Gerektiren Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren 5 Yıl İçinde Ödeme Emri Düzenlenmeyen Konularda İdari Para Cezası Uygulanamayacağı
Tutukluluk Nedeniyle Fesih, Yargıtay Kararı 14EKİ
Tutukluluk Nedeniyle Fesih, Yargıtay Kararı
Tutukluluk Nedeniyle Fesih – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2009/12385 T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009/12385 Karar No:2011/12782 Tarihi: 02.05.2011 » Tutukluluk Nedeniyle Fesih » Tutukluluk Nedeniyle Fesih Hakkının Bildirim Sürelerinin Sonunda Doğacağı Artırılmış Bildirim Sürelerinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi » Ücret Çalışma Karşılığı Olması
İşe Giriş Bildirgesinin Sigortalılık Başlangıcının Tespiti İçin Yeterli Olmayışı Yargıtay Kararı 14EKİ
İşe Giriş Bildirgesinin Sigortalılık Başlangıcının Tespiti İçin Yeterli Olmayışı Yargıtay Kararı
İşe Giriş Bildirgesinin Sigortalılık Başlangıcının Tespiti İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı – Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararı E: 2019/6177 T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2019/6177 Karar No: 2020/4489 Tarihi: 16/09/2020 » Sigortalılık Başlangıç Tespiti » İşe Giriş Bildirgesinin Sigortalılık Başlangıcının Tespiti İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı Fiili Çalışmanın da Kanıtlanmasının Gerektiği
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Yargıtay Kararı 08EKİ
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Yargıtay Kararı
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/6894 T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/6894 Karar No: 2020/5738 Tarihi: 08/10/2020 » İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat » Maddi Tazminatın Gerçek Ücrete Göre Belirlenmesinin Gerekmesi » Ücret Araştırması Yapılmasının Gerektiği ÖZET: Somut olayda, hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle TÜİK’dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işin yapıldığı yer olan İstanbul ilindeki ilgili Meslek Odalarından sigortalının yaptığı işe karşılık alabileceği emsal ücret sorularak, kazalı işçinin gerçek ücretini tereddütsüz olarak belirlenmeden ve davacının sendika üyesi olup olmadığı açıklığa kavuşturulmaksızın, tanık beyanları dikkate alınarak asgari ücretin 2,98 katı üzerinden yapılan hesaba itibarla maddi tazminata hükmedilmesi hatalı olmuştur. Mahkemece yapılacak iş, yukarıda açıklanan şekilde davacının yaptığı iş tereddütsüz şekilde tespit edilmek sureti ile bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜİK ve ilgili meslek odalarından; davacının sendika üyesi işçi olması halinde ise bağlı bulunduğu sendikadan yapmış olduğu iş ile ilgili alabileceği ücreti araştırmak, işçinin emsallerinin aldığı ücrete göre hesaplamanın yapıldığı yeni bir rapor almak ve fakat hükme esas alınan 20/11/2018 tarihli rapordaki ücret dışındaki diğer doneler dikkate alınarak, işlemiş dönem ileri çekilmeksizin ve taraflar lehine oluşan usulü kazanılmış haklara riayet edilerek rapor neticesine göre bir karar vermekten ibarettir.
İşverenin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurallarından Doğan Yükümlülükleri Kaçınılmazlık – Yargıtay Kararı 08EKİ
İşverenin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurallarından Doğan Yükümlülükleri Kaçınılmazlık – Yargıtay Kararı
İşverenin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurallarından Doğan Yükümlülükleri Kaçınılmazlık – Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/6384 T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/6384 Karar No: 2020/5741 Tarihi: 08/10/2020 » İşverenin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurallarından Doğan Yükümlülükleri Kaçınılmazlık » İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitiminin Amacı » Yaşama Hakkının Korunması
Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı – Yargıtay Kararı 08EKİ
Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı – Yargıtay Kararı
Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/1742 T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/1742 Karar No: 2020/7648 Tarihi: 15/09/2020 » Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Kıdem Tazminatı Hak Edeceği İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği » İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi Halinde İşverenin İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği ÖZET: Somut olayda davacı işçinin iş sözleşmesinin ödenmeyen işçilik alacakları sebebiyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesine göre haklı nedenle feshettiği dosya kapsamından anlaşılmakta olup, bu husus mahkemenin de kabulündedir. Mahkemece davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi isabetli ise de; iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshinde işverenin ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olamayacağından bu yöndeki karşı-davanın kabulü ile işveren yararına ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup, kararın bozulmasını gerektirmiştir.
İşyeri Devrinde Devreden ve Devir Alan İşverenlerin Sorumluluğu ve Kıdem Tazminatı – Yargıtay Kararı 08EKİ
İşyeri Devrinde Devreden ve Devir Alan İşverenlerin Sorumluluğu ve Kıdem Tazminatı – Yargıtay Kararı
İşyeri Devrinde Devreden ve Devir Alan İşverenlerin Sorumluluğu ve Kıdem Tazminatı – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/22182 T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/22182 Karar No: 2020/7816 Tarihi: 15/09/2020 » İşyeri Devri » İşyeri Devrinde Devreden ve Devir Alan İşverenlerin Sorumluluğu » Devreden İşverenin Kıdem Tazminatından Doğan Sorumluluğunun Devir Tarihindeki Ücret ve Devir Tarihine Kadar Geçen Kıdem Süresi İle Sınırlı Olduğu » İşyeri Devrinde Devreden İşverenin Sorumluluğuna İlişkin İş Yasasının 6. Maddesinde Yer Alan 2 Yıllık Süre Sınırlamasının Kıdem Tazminatı Açısından Geçerli Olmadığı
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi 08EKİ
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile amortismanın süre bakımından uygulanmasına yönelik usullere yenileri ekleniyor. Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün esasına göre amortisman ayırabilecek. Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri, 365 ile çarpılacak. Mükellefler, belirlenen faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla belirleyebilecek. Bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin 2 katını ve 50 yılı aşamayacak. Mükellefler bu tercihlerini, iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanacak. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı, izleyen dönemlerde değiştirilemeyecek.
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08EKİ
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) GVK 315 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 315) 06 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31620 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30EYL
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
12/05/2010 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan İstirahatli olan Sigortalıların işyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği 30/09/2021 Tarihli ve 31614 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.
SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar 30EYL
SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar
SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-010.06.01-31807302 Tarih: 22.09.2021 Konu : Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.