Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yargıtay 10 Hukuk Dairesine Ait Fazla Sürelerle Çalışmaya Dair Delillerin Değerlendirilmesi Kararı
Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden: Esas: 2020/1906 Karar: 2021/156 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLÂMI Mahkemesi: Karşıyaka 4. İş Mahkemesi Tarihi: 28/03/2019 No: 2017/333-2019/63 Davacı: ICBC Türkiye Bank A.Ş. adına Av. Ülke Çiftçi Davalı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Evrim Özen
SGK Genel Yazı 5510/Ek 17 Madde Mahsup İşlemi
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanan işverenler için hesaplanan iadeye esas prim tutarlarının hangi sırayla mahsup edileceği hususu 25/3/2019 tarihli ve 4681234 sayılı Genel Yazının “1-İadeye esas prim tutarlarının Kurumumuza olan borçlara mahsubu” başlıklı bölümünde açıklanmıştır.
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmî Gazete Tarihi: 25 Mart 2021 Sayı: 31434
MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları
MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları
E-Devlette Sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti Hakkında
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru şu şekildedir. Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gerek yardımları sağlayan kurumların mevzuatları gereği yararlanıcılardan sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına dair belge istenilmektedir.
7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Resmi Gazete Tarihi: 20 Mart 2021 Sayı: 31429 Kanun No: 7297 Kabul Tarihi: 11/03/2021
2020 Yılı İşgücü İstatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan veriler aşağıdaki gibidir: Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. Belirtilen düzenlemelere ilişkin sonuçlar ilk defa 2021 Ocak ayı haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılmış olup bu bültende yer alan 2020 yıllık sonuçları eski tanım ve kavramlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Yapılandırma 2 Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mart 2021
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi 31 Mart 2021 Çarşamba günü sona ermektedir. Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından: 28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.” ifadesi gereği eklerde yer alan 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun tablolarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.