2021 Yılı 4857 sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
2021 Yılı 4857 sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)
2021 Kapıcı-Emekli Maliyeti
2021 Kapıcı-Emekli Maliyeti 5510 sayılı Kanun ile 5 puanlık indirim uygulanmayacak ve AGİ desteği almayacak olan bekar bir işçi için asgari ücret maliyetleri şu şekildedir.
2021 Kapıcı Maliyeti
2021 Kapıcı Maliyeti 5510 sayılı Kanun ile 5 puanlık indirim uygulanacak ve AGİ desteği almayacak olan bekar bir işçi için asgari ücret
2021 Emekli Maliyeti
2021 Emekli Maliyeti 5510 sayılı Kanun ile 5 puanlık indirim uygulanmayacak olan bekar bir işçi için asgari ücret
2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
2020-2021 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması
2020-2021 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması
ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETRELER
ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETRELER 01/01/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ 24 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31344 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94 üncü ve 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.