SGK Genelgesi 2020/3 – 7196 Sayılı Kanunun Geçici 79’ncu Maddesi
06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı...
Malullük Aylığı ve Sürekli İşgöremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri
SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri...
Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları
Vergisi Usul Kanunu Tebliği’nde 213 sayılı VUK’nın 7194 sayılı Kanun ile değiştirilen “Kanun yolundan vazgeçme” başlıklı 379’uncu maddesinin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için...
İlave 6 Puanlık Teşvik Kapsamı, Yararlanma Şartları ve Uygulaması
29/5/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyogelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası...
6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinde Süre Uzatımı
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)
Vergi sistemimizde re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip mükellefler sahip oldukları yasal hakları çerçevesinde...
Kamu İstihdam Sayıları 2019/IV
1- Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır. 2- 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir. 3- 1.Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji...
E-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (GİB)
E-Defter Uygulaması 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 01/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bilanço esasına göre defter...
7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Ulusal güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, veri madenciliği ve yeni veri üretimi...
Turizm Sektöründe Çalıştırma Zorunluluğu Getirilen Meslek Erbabı Personelleri
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Sorumluluklar başlıklı 22 inci maddesinin 7 inci fıkrasına göre gıda işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır...