İŞ-KUR VE SOSYAL GÜVENLİK TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI
5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerindeki işverenlere, sigortalı istihdamının artırılması, kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdamının artırılması, bölgesel, büyük ölçekli ...

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerindeki işverenlere, sigortalı istihdamının artırılması, kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdamının artırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen; birçok farklı sigorta primi teşvik, destek ve indirimi uygulanmaktadır.

5510, 5746, 6486, 6645, 16322, 6111, 7103, 7252, 17256 ve 27256 sayılı yasalar  sayılı Yasalar ile işverenlere tanınan istihdam teşviki, işverenlerin prim yükünü azaltıcı en önemli teşvik uygulamasıdır. Çok bileşenli olması, on beş farklı kriter içermesi, sigortalı bazında yapılacak bu işlemlerin uzun, detaylı ve ihtisas gerektiren kontrolleri içermesi nedeniyle bu teşvikten yararlanmayı neredeyse imkânsız hale getirmiştir.

Ekibimiz konu hakkında yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup; işe ilk adım, 2020 yılında ilk defa işe başlayanlar, 5510, 5746, 6486, 6645, 16322, 6111, 7103,7252,17256 ve 27256 sayılı teşviki, profesyonel bir ekip tarafından doğru olarak hesaplanarak teşvikten yararlanacak olan sigortalıların uygun olan kanun türleri Excel formatında sizlere sunulmaktadır.

 

Yurtdışında iş alan firmalara ait teşvikler;

  1. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan ülkelerde teşvik uygulamaları,
  2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmayan ülkelerde teşvik uygulamaları,

 

Uygulamadaki Teşvik Maddeleri

 

5510 sayılı Yasa ve 5 Puanlık Prim İndirimi:

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir. Kanunun başlangıç tarihi 01.10.2008 ve bitiş tarihi süresiz olarak belirlenmiştir.

 

6486 sayılı İşverenlerce Yurtdışında Çalıştırılan Türk İşçiler Teşviki:

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan, Libya’da çalışanlardan, zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden, iş kaybı tazminatı alanlardan ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlardan dolayı bu indirimden yararlanılamaz. Kanunun başlangıç tarihi 01.06.2013 ve bitiş tarihi süresiz olarak belirlenmiştir.

 

46486, 56486, 66486 sayılı Sosyo-gelişmişlik Endeksi Düşük Olan İllere İlave İndirim Teşviki:

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde (ilave) 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. Kanunun başlangıç tarihi 01.01.2013 ve bitiş tarihi 31.12.2020 olarak belirlenmiştir.

 

25510, 16322, 26322 sayılı Yatırım Teşvik Belgeli İşverenlere Prim Teşviki:

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Kanunun herhangi bir başlangıç bitiş tarihi yoktur. Bölgelerdeki yatırımların bitişine göre 2 ila 10 yıl arasında belirlenir.

 

15921 sayılı İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Teşviki:

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Kanunun başlangıç tarihi 01.10.2009 ve bitiş tarihi süresiz olarak belirlenmiştir.

 

6111 sayılı Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki:

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011-31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Kanunun başlangıç tarihi 01.03.2011 ve bitiş tarihi 31/12/2022 olarak belirlenmiştir.

 

6645 sayılı İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Teşviki:

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan %15,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Kanunun başlangıç tarihi 22.04.2015 ve bitiş tarihi süresiz olarak belirlenmiştir.

 

14857 sayılı Engelli İstihdamı Teşviki:

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan %15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Kanunun başlangıç tarihi 01.07.2008 ve bitiş tarihi süresiz olarak belirlenmiştir.

 

 

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki:

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır. Sigortalı; Ar-G e/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının %10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olmalıdır. 5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (%7,75) SPEK üzerinden hesaplanmaktadır. Kanunun başlangıç tarihi 01.10.2008 ve bitiş tarihi 31.12.2023 olarak belirlenmiştir.

 

55225 – 25225 sayılı Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki:

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. Kanunun başlangıç tarihi 01.08.2004 ve bitiş tarihi süresiz olarak belirlenmiştir.

 

2828 sayılı Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Çocuklar Teşviki:

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için beş yıl süreyle indirim olarak karşılanmaktadır. Bu teşvik 19.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Bitiş tarihi süresiz olarak belirlenmiştir.

 

7103 sayılı İş-Kur’a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki:

İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır. Kanunun başlangıç tarihi 01.01.2018 ve bitiş tarihi 31.12.2022 olarak belirlenmiştir.

 

7252 sayılı Normalleşme Teşviki:

4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda ve nakdi ücret desteği yararlandırmasında bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ve nakdi ücret desteğinde bulunan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.