Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Türkiye İş Kurumundan:

TOPLUM YARARINA PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

(29 Mayıs 2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen Toplum Yararına Programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilecek olan Toplum Yararına Programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrası ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 617 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

 1. a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
 2. b) Adres kayıt sistemi: Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin güncel olarak takip edildiği elektronik ortamı,
 3. c) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

ç) Aktif işgücü hizmetleri: İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetleri,

 1. d) ALO 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezini,
 2. e) Denetim Kurulu: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 625 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen işgücü yetiştirme faaliyetlerini denetlemek üzere oluşturulan il istihdam ve mesleki eğitim denetim kurullarını,
 3. f) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
 4. g) Hizmet birimi: İl müdürlükleri ile hizmet merkezlerini,

ğ) Hizmet merkezi: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine bağlı olarak kurulan birimi,

 1. h) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunabilecek kamu kurum ve kuruluşlarını,

ı) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü,

 1. i) İş birliği: Kurum ve hizmet sağlayıcı arasında sözleşmenin kurulmasıyla ortaya çıkan ilişkiyi,
 2. j) Katılımcı: Toplum Yararına Programlara katılanları,
 3. k) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
 4. l) Mücbir sebep: İnsan iradesi, gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen deprem, yıldırım, kasırga gibi doğa kaynaklı afetler; genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri sosyal kriz hallerini,
 5. m) Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar:  İş gücü piyasasında yer alan diğer gruplara göre istihdamında daha fazla güçlük çekilen; kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi grupları,
 6. n) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
 7. o) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

ö) Sistem: Düzenlenen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlayan Kurum bilgi işlem ağını,

 1. p) Toplu yaşam alanları: Kadın sığınma evleri, yurt ve benzeri yerleri,
 2. r) Toplum Yararına Program (TYP): Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyen ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlayan programları,
 3. s) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sözleşme ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcıları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

TYP uygulanabilecek durumlar

MADDE 5- (1) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu kapsamında meydana gelen afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebep kararlarını müteakip veya bunlar beklenmeksizin meydana gelen sosyal kriz durumlarını aşmak için ihtiyaç görülmesi halinde kamusal hizmetleri desteklemek amacıyla program düzenlenebilir.

(2) Belirli bir mesleğe yönelik TYP düzenlenemez.

Hizmet sağlayıcılar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki programlar iş birliği yöntemiyle kamu kurum ve kuruluşları ile düzenlenir.

(2) Hizmet sağlayıcı kurum veya kuruluşların kuruluş amaçlarının hizmetin konusuna uygun olması ve bunların hizmetin gerektirdiği yeterlilik ve deneyime sahip olmaları gerekir. Bu hususlarla ilgili olarak il müdürlüğü inceleme yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

TYP taleplerinin alınması, sözleşme imzalanması ve TYP’nin ilanı

MADDE 7- (1) TYP uygulanmasına ilişkin talepler hizmet sağlayıcılar tarafından il müdürlüklerine iletilir.

(2) Talebin Genel Müdürlükçe uygun bulunmasını ve il müdürlüğüne ödenek tahsis edilmesini müteakip yüklenici ile il müdürlüğü arasında, programın niteliğini ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri gösteren sözleşme imzalanır ve programlar sistem üzerinden ilan edilir.

(3) Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde ivedi durumlarda ilana çıkılmaksızın program düzenlenebilir.

Başvuru ve katılım şartları

MADDE 8- (1) TYP’ye katılmak için;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. b) Kuruma kayıtlı olmak,
 3. c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

 1. d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
 2. e) 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’yabildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

şartları aranır.

(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirli bir hane gelir şartı getirilebilir.

Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Sistem üzerinden açılan ilanlara başvuru süresi boyunca e-Devlet, ALO 170 ve e-şube üzerinden başvurular alınır. Zorunlu hallerde hizmet birimlerince de başvuru alınabilir.

(2) Sistemden kaynaklı sorunlara bağlı olarak süresi içerisinde başvurusu alınamayan kişilerin başvuruları, ilgili TYP’nin katılımcılarının belirlenmesinden önce müracaat edilmesi durumunda, değerlendirmeye alınabilir.

(3) Katılımcıların TYP’nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulandığı yere en yakın bölgeden seçilmesi esastır.

(4) TYP’lere devam süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

(5) Seçimden önce, TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan veya TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.

(6) Terör örgütlerine ya da Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

(7) Katılımcı olarak belirlenen kişiler için güvenlik incelemesi yapılabilir. Güvenlik incelemesi yapılan katılımcının terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun tespit edilmesi halinde tespit tarihi itibarıyla programdan çıkışı verilir. Katılımcıya katılım sağlanan günler için ödeme yapılır.

(8) İl müdürlüğü; sözleşme konusu programın niteliğine ve özelliğine uygun katılımcıları belirleyebilmek amacıyla katılımcı seçiminde noter kurası yöntemi veya liste yöntemini kullanabilir ya da katılımcıların yüzde seksenini noter kurası yöntemi, yüzde yirmisini ise liste yöntemi ile belirleyebilir. İl müdürlüğünün, hangi yöntemi kullanacağını katılımcı seçimine ilişkin ilanda belirtmesi gerekir.

TYP’nin uygulama esasları

MADDE 10- (1) TYP’lerde haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir.

(2) TYP katılımcı sayısı, uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak alanın genişliğine ve/veya program için ayrılan kaynağın miktarına göre beş kişiden az olmamak üzere belirlenir.

(3) TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

(4) TYP’nin süresi uzatılamaz.

(5) Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

(6) Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’den yararlanamaz.

(7) TYP’nin başlatılması aşamasında belirlenen sayıda katılımcı bulunamaması ya da TYP’nin yürütülmesi sırasında hizmet sağlayıcının kusuru dışında katılımcı sayısında azalma olması durumlarında hizmetin gereği gibi ifasına engel olmamak kaydıyla programa devam edilebilir.

(8) TYP’den ayrılan ya da ilişiği kesilen katılımcının yerine yedeklerden, bunun da mümkün olmaması halinde başvuru ve katılım şartlarını sağlayan kuruma kayıtlı kişiler arasından yeni katılımcılar TYP’ye dâhil edilebilir.

Devam zorunluluğu ve izin

MADDE 11- (1) Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla hafta tatili ve resmi tatiller hariç olmak üzere beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.

(2) Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece hısımlarının vefatı ve benzeri durumlar da beş günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.

(3) İznin kullanımı için, izin dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu değildir.

(4) 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir nedenle birinci fıkrada belirtilen beş günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.

Ödemelerin yüklenici kurumlara aktarılması

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş birliğinde sadece katılımcılara ödenmesi gereken zorunlu giderler karşılanır.

(2) Ödemeler, aylık hakedişler doğrultusunda yükleniciler tarafından katılımcılar için yapılan ödemelere ilişkin belgelerin il müdürlüğüne ibrazı sonrasında bu belgelerin inceleme işlemlerinin tamamlanması sonucunda yüklenicilere toplu olarak yapılır.

(3) Aylık hakediş, cari ay boyunca programa katılım sağlanan toplam saat veya gün esas alınarak düzenlenir. Hakediş belgelerine bordro eklenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Düzenlenen TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde veya SGK tarafından uygulanan bir teşvikten yararlanılması durumunda yararlanılan tutarları Kuruma iade eder.

Katılımcılara yapılacak ödeme, sosyal güvenlik ve vergi işlemleri

MADDE 13- (1) Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır. Katılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır.

(2) Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili ve resmi tatil günleri de dikkate alınır ve bu günlere ait ücret tam ödenir.

(3) Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri katılımcıya yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilir.

(4) Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin bildirimi ve ödenmesi süreçlerinde ortaya çıkabilecek her türlü gecikme cezası, gecikme zammı veya diğer idari para cezalarından yüklenici kurum sorumludur.

Katılımcının sorumlulukları

MADDE 14- (1) Katılımcıların 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan haller dışında TYP’ye devam etmesi zorunludur.

(2) Katılımcıların 8 inci maddede yer alan başvuru/katılım şartlarını programa başvuru tarihinde, programa başlama anında ve program süresince koruması zorunludur. Ancak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hane gelir şartının, program başlangıcında sağlanması yeterlidir.

(3) Katılımcıların dürüstlük kurallarına uymaları zorunludur.

Yüklenicinin sorumlulukları

MADDE 15- (1) Katılımcıların Kurumla ilgili iş ve işlemleri dışındaki, vergi ve sosyal güvenlik gibi tüm resmi iş ve işlemleri yükleniciler tarafından yerine getirilir.

(2) Katılımcılara ait adli sicile ilişkin yazılı beyan, sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan ve programın niteliğine uygun diğer belgelerin istenmesinden ve kontrolünden yüklenici sorumludur. Söz konusu beyanlarda belirtilen veya beyanlarda belirtilmemesine rağmen sonradan tespit edilen ve kişinin TYP’nin niteliğiyle uyuşmayan bir suçtan sabıkalı olması ya da TYP’ye devam etmesi durumunda, diğer katılımcılar ve hizmet alan kişiler açısından sakıncalı olabilecek sağlık sorunları tespit edilenler ile dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunarak TYP’nin aksamasına veya başarısız olmasına sebep olanlar ve katılım şartlarını taşımadığı halde muvazaalı işlem tesis ederek programa katıldığı tespit edilenlerin yüklenici tarafından programla ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.

(3) Katılımcıların uygun nitelikte olmamalarından kaynaklanacak sonuçlardan veya görevli oldukları alanlara ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur.

(4) Katılımcıların devamsızlık sınırlarını aşmaları, 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında yer alan azami süreden fazla çalışmaları veya yüklenicinin herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi nedenleriyle katılımcıya yapılan fazla ödemelerden yüklenici sorumludur. Katılımcının ilişiğinin kesilmesi gereken tarihten sonra yüklenici tarafından çalıştırılmaya devam edilmesi halinde, fazla çalışılan süre kapsamında katılımcıya ödenen giderler yükleniciden tahsil edilir.

(5) Yüklenici TYP katılımcılarını, TYP kapsamında yaptırmış oldukları işler de dâhil olmak üzere mevcut çalışanlarını ikame etmek amacıyla görevlendiremez.

(6) TYP talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler programdan yararlanamazlar. Bu süreler esas olmak üzere; verilen hizmetin türü ne olursa olsun böyle bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemeler, yükleniciye yapılan ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiz ile birlikte yükleniciden tahsil edilir.

(7) Yüklenicinin, kendi işyerleri ile bağlı ve yan kuruluşlarına ait işyeri SGK sicil numaralarını il müdürlüğüne TYP başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

(8) TYP başlamadan önce yüklenici, tüm katılımcılara ait sözleşme tarihinden önceki bir yıllık süreyi içeren SGK il müdürlükleri veya merkezlerinden onaylı hizmet dökümlerini il müdürlüğüne teslim eder. Asılların yerine başlayan yedekler için bu belge, başlamalarından itibaren yedi iş günü içinde verilir.

(9) Yüklenicinin, hakedişlere ilişkin belgeleri izleyen ayın yedinci gününe kadar il müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

(10) 8 inci maddede yer alan katılım şartları ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödeme yükleniciden ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiz ile birlikte tahsil edilir.

(11) TYP’lerin uygulanması sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve iş kazası ve meslek hastalıklarında resmi kurumlara yapılması gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yükleniciler iş kazası meydana gelmesi halinde resmî kurumlara yapılması gereken bildirimleri süresi içinde yapmakla ve durumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(12) Engellilerin, programlara katılımını sağlamak üzere program uygulanacak alanların ulaşılabilirliğinde gerekli önlemleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır.

(13) Kurum tarafından katılımcılar adına gönderilen ödemeler, gönderildiği tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde yüklenici tarafından katılımcılara ödenir.

Kontrol ve denetim

MADDE 16- (1) Kurumun genel denetim yetkisi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 625 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla TYP denetiminden yüklenici sorumludur.

(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

Yaptırım

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik ve sözleşme veya protokol kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde katılımcılar ile yükleniciler için ilgili il müdürlüğünce bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar uygulanır, yaptırımlar sisteme kaydedilir ve bu işlem, muhatap kişi veya kuruma yazılı olarak da bildirilir.

(2) Genel Müdürlükçe gerek görülen hallerde yaptırım uygulananların bilgileri Kurumun internet sayfasında da ilan edilebilir.

(3) Düzenlenen TYP’lerde, yüklenici kurumun katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulur. Verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’ler sonlandırılır ve yüklenici ile yirmi dört ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında program düzenlenmez.

(4) Yüklenici kurum ve kuruluşlardan;

 1. a) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde iş birliği yapılan ve yükümlülüğünü yerine getirmediği Kurum tarafından tespit edilen,
 2. b) Yüklenicisi olduğu TYP kapsamında ilgili personelinin hile, çıkar sağlama, irtikâp, rüşvet, sahte belge/teminat düzenlemek veya bunlara teşebbüs etmek gibi fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilen,
 3. c) Tanınırlık ve görünürlük kuralları da dâhil olmak üzere, TYP kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve Kurum tarafından verilen on beş gün süreli ihtara rağmen zamanında gerekli düzeltmeleri yapmayan,

ç) İhtilafların yargıya intikal etmesi durumunda yargı kararı aleyhine sonuçlanan,

 1. d) Kurum tarafından katılımcılar adına gönderilen ödemeleri, gönderildiği tarihi takip eden üç iş günü içerisinde katılımcılara ödemeyen,
 2. e) Sözleşme imzaladığı halde mazeretsiz bir şekilde süresi içinde hizmetleri başlatmayan, yüklenici ile devam eden tüm TYP’leril müdürlüğü tarafından iptal edilir. Ayrıca yirmi dört ay geçmeden yüklenicinin yeni teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

(5) Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlara başvuramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 18- (1) Özel politika gerektiren gruplar Genel Müdürlükçe belirlenir. TYP katılımcıları öncelikle özel politika gerektiren gruplar arasından ilgili mevzuata göre seçilir.

(2) TYP katılımcısı olmaya hak kazananlar, sözleşme daha önce imzalanmış olsa dahi, TYP başlama tarihinden önce programdan yararlandırılamazlar.

(3) İki TYP arasında bekleme süresi aranmaz.

(4) TYP’lerin uygulanması sırasında Kurumun tanınırlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekten yükleniciler sorumludur.

(5) TYP’ler için Kurumca yapılacak olan tanıtım giderleri, 4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda, işsizlik sigortası fonundan aktif işgücü hizmetleri için ayrılan paydan karşılanabilir.

(6) Tanınırlıkla ilgili materyaller ve uyulması gereken esaslar, hangi faaliyetlerde tanınırlık kurallarına uyulması gerektiği ve programlar dışında tanınırlıkla ilgili olarak yürütülecek diğer faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin giderlerin ödenip ödenmemesi hususu Genel Müdürlükçe belirlenir.

(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki hedef kitlenin TYP’ler hakkında doğru bilgilerle aydınlatılmasına yönelik basılı, görsel, dijital materyallere uygun bilgi verici içerikleri hazırlamak, yayın ve tanıtım çalışmalarını planlamak ve yürütmekten Genel Müdürlük sorumludur. İl müdürlükleri de Genel Müdürlüğün hazırladığı içeriğe uygun olarak kamuoyuna, programlardan yararlanması hedeflenenlere bilgi verici basılı, görsel ve dijital materyaller hazırlayarak tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütebilir.

(8) 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri kapsamında olanlar için 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki şart aranmaz.

Elektronik ortamda bildirim

MADDE 19- (1) Genel Müdürlük, programlara ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin bir bölümünü ya da tamamını elektronik ortamda gerçekleştirebilir. İş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi durumunda kurum veya kuruluşlar ve hizmetlerden yararlanacak kişiler istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda vermekle yükümlüdür.

Yetki ve sorumluluk

MADDE 20- (1) TYP’lere ilişkin politikaların belirlenmesi, ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonundan Genel Müdürlük yetkili ve sorumludur.

(2) TYP’ler için iş birliği ile hizmetlerin yürütülmesinden il müdürlükleri yetkili ve sorumludur. Gerektiğinde hizmet merkezleri, il müdürlükleri tarafından bu kapsamda yetkilendirilebilir.

(3) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alır.

Ödeneklerin belirlenmesi

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması için il müdürlüklerine tahsis edilecek ödenek miktarı Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Genel Müdürlük, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda il müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerde değişiklik yapabilir, ödeneklerin bir kısmını veya tamamını merkezde tutabilir, yürütülen ve planlanan programları dikkate alarak ödenek tahsisi yapabilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden kaynaklanan tereddütlerin giderilmesi hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.

Salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği kapsamında düzenlenen mesleğe yönelik uygulanan programlar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe tabi programlarda katılımcıların azami faydalanma süreleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 8/4/2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 63 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında uygulanan TYP’lerden 27/9/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar için 10 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki azami süre tamamlanmış sayılır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla TYP’ye devam eden katılımcılara, devam ettikleri programlarla sınırlı olmak üzere, anılan mülga Yönetmelik ve aynı Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mülga Yönetmelik kapsamında uygulanan TYP’lerden 27/9/2017 tarihinden itibaren toplamda dokuz aydan az yararlanan kişiler bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen TYP’lerden dokuz aydan kalan süreleri kadar yararlanabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen mülga Yönetmelik ve aynı Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat kapsamında haklarında yasaklılık işlemi uygulananlar, yasaklılıkları tamamlanıncaya kadar bu Yönetmelik kapsamındaki programlardan yararlanamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sözleşme ilişkisi kurulan TYP’ler ile başlatılan iş ve işlemler sonuçlanana kadar Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 63 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve buna dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.