7351 SAYILI KANUN KONULU GENEL YAZI
7351 SAYILI KANUN KONULU GENEL YAZI 01.04.2022 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.03.2022 tarihli ve 7351 Sayılı Kanun Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

7351 SAYILI KANUN KONULU GENEL YAZI

01.04.2022

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.03.2022 tarihli ve 7351 Sayılı Kanun Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11 inci maddesiyle 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

Konuya ilişkin olarak 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5203 sayılı Karar ile "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların" yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

İlgili Kararın Kapsam başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler bu Esaslara göre devredilebilir." Hükmü yer almıştır.

 

Dolayısıyla;

- 1/12/2021 tarihi sonrasında 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan,

- 1/12/2021 tarihi öncesinde 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ancak 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmeyen,

-1/12/2021 tarihi öncesinde ihalesi yapılmasına ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine karşın en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmayan,

-1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine ve en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına karşın idarece devri uygun görülmeyen,

- 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine, en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına ve idarece sözleşmenin devrine onay verilmesine karşın yüklenici tarafindan devre ilişkin işlemleri onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmayan,

mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler içinse yukarıda belirtilen 2020-20 sayılı Kurum Genelgesinin birinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan 5.2.1 numaralı başlığında belirtilen esaslara göre işlem tesis edilecektir.