SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar
SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-010.06.01-31807302 Tarih: 22.09.2021 Konu : Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar

SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-010.06.01-31807302

Tarih: 22.09.2021

Konu : Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar

GENEL YAZI

Vekaletname ve avukat tarafından bir örneği çıkarılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanmış vekaletname örneği ile yapılan yazılı taleplerde söz konusu vekaletnamede avukat olmayan kişiler vekil olarak tayin edilmiş ise aşağıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

1136 sayılı Avukat Kanununun “Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı” başlıklı 56 ncı maddesinde; usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletnamenin avukat tarafından örneği çıkarılıp aslına uygunluğu avukatın imzası ile onaylandıktan sonra kullanabileceği ve avukatın çıkardığı vekaletname örneklerinin bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinde de vekaletname ve yetki belgesinin aslı ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılmasının zorunlu olduğu, buna ek olarak da anılan Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında avukatın usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabileceği ve asıllarının verilmesi kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt ve belgenin örneğini de onaylayarak kullanabileceği, onayladığı bu örnekler ile vekaletname örneklerinin bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmünde olduğu yönünde düzenleme bulunmaktadır.

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin; “Kanuni Temsilcilerce veya Vekillerce Yapılan Başvurular” başlığını taşıyan 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri tarafından yapılacak yazılı taleplerde, Kurumca verilecek ödenekler ile bağlanacak gelirler veya aylıklar için başvurma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Anılan yasal düzenlemeler kapsamında, vekaletname örneğini çıkartıp, bu örneğin aslına uygunluğunu imzasıyla onaylayarak kullanmak, münhasıran avukatlara tanınmış bir hak olup avukat olmayan vekillerin gerek vekaletnamenin örneğini çıkartma, gerekse avukat tarafından onaylanmış vekaletname örneğini takip ettiği işlerde kullanma hakları bulunmamaktadır.

Bu itibarla, avukat olsun veya olmasın, vekillerin öncelikli olarak verilen vekaletname ile yapılacak işlem hakkında açıkça yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, ibraz edilen vekaletname esas alınarak Kurumumuzca işlem yapılabilmesi için;

– Vekilin avukat olması halinde baro pulu yapıştırılmış olmak şartıyla; noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslından, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin onaylı suretinden veya örneği çıkartılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanan vekaletnameden durumlarına uygun olanının,

– Vekilin avukat olmaması halinde ise, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.