Şirketteki Hisselerini Devreden Şirket Müdürünün, Devri Tescil ve İlan Ettirmemesi Durumunda Şirket Vergi Borcundan Sorumlu Tutulacağı
Şirketteki Hisselerini Devreden Şirket Müdürünün, Devri Tescil ve İlan Ettirmemesi Durumunda Şirket Vergi Borcundan Sorumlu Tutulacağı – Danıştay 4. Daire Kararı E: 2016/13717

Şirketteki Hisselerini Devreden Şirket Müdürünün, Devri Tescil ve İlan Ettirmemesi Durumunda Şirket Vergi Borcundan Sorumlu Tutulacağı – Danıştay 4. Daire Kararı E: 2016/13717

 

T.C.

Danıştay

Dördüncü Daire

Esas No: 2016/13717

Karar No: 2021/69

ÖZET:

… şirketteki mevcut hisselerini devrettiği, ancak davacının temsil yetkisinin sona erdiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde herhangi bir ilan yapılmadığından halen şirketi münferiden temsile yetkili müdür olduğu ve asıl borçlu şirketin vergi borçlarından sorumluluğu devam edecektir.

TEMYİZ EDEN (DAVALI): …………….… Vergi Dairesi Başkanlığı

(…………………… Vergi Dairesi Müdürlüğü)

VEKİLİ: Av …………………………

KARŞI TARAF (DAVACI): …………………………

VEKİLİ: Av. …………………………

İSTEMİN KONUSU: ………………………… Vergi Mahkemesinin …/…/…….. tarih ve E:…………, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava konusu istem: Davacı tarafından, ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu Tas. Hal. ………………….. Kağıtçılık Kırtasiye Yay. ve Elek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin hesaplarının katma değer vergisi yönünden sınırlı incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2010/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 dönemleri için tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

Vergi Mahkemesince verilen kararda; davacının ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu Tas. Hal. ………………… Kağıtçılık Kırtasiye Yay. ve Elek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin hesaplarının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiili yönünden incelenmesi sonucunda katma değer vergilerinin haksız yere indirim konusu yapılarak ödenmesi gereken verginin eksik beyan edildiği sonucuna varıldığı, şirketin tasfiyeye girmesi ve 08/02/2014 tarihinde sonuçlanmış olması nedeniyle şirket hakkında tarhiyat yapılamadığından, davacı hakkında tarhiyat yapılarak özel usulsüzlük cezası kesildiği, dava dilekçesi ekinde sunulan 26 Eylül 2008 tarihli hisse devri sözleşmeleri ile anılan şirkette bulunan mevcut hissesini devrettiği anlaşıldığından, ihtilaflı dönemden önce hissesini devrederek şirket ile bir bağı kalmayan davacı hakkından tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinde ve kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları:

Davacının, 26/09/2008 tarihli noterden düzenlenmiş limited şirket hisse devir sözleşmesi ile şirketteki mevcut hissesini devrederek ayrıldığı ancak buna ilişkin tescil ve ilanın yapılmadığı, ayrıca şirketi temsile yetkili olmaya devam ettiği dikkate alındığında vergi inceleme raporuna dayalı olarak yapılan dava konusu cezalı tarhiyatlar ile kesilen cezanın hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Cevap verilmemiştir.

TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıfların ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı hükmü yer almıştır.

Öte yandan, uyuşmazlık döneminde yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 511. maddesinde, limited şirket müdürlerinin ad ve soyadları; ikametgahları ve tabiiyetlerinin tescil ve ilan olunacağı, 33. maddesinin 1. fıkrasında; tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişikliklerin tescil ve ilan olunacağı, 38. maddesinin 1. fıkrasında ise; ticaret sicili kayıtlarının nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında kaydın gazete ile tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceği, 39. maddesinin 2. fıkrasında da; tescili lazım geldiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı gerekirken ilan edilmemiş olan bir hususun ancak bunu bildikleri ispat edilmek şartıyla üçüncü şahıslara karşı dermeyan edilebileceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, asıl borcu şirketin kuruluşunun 27/12/2001 tarihinde tescil edildiği ve bu hususun 02/01/2002 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği, söz konusu ilana göre davacının … ile şirketi münferiden temsile yetkili müdür olduğu, kanuni temsilci olarak atandığı Tas. Hal. ………………………. Kağıtçılık Kırtasiye Yay. ve Elek. San. Tic. Ltd. Şti.’ndeki mevcut hisselerini … Noterliğinin 26 Eylül 2008 tarihli hisse devri sözleşmesi ile … ile …’a devrettiği, ancak buna ilişkin tescil ve ilanın yapılmadığı, 31/12/2012 tarihinde şirketin tasfiyeye girdiği ve tasfiyesinin 08/02/2014 tarihinde sona erdiği, şirketin 2010 yılı hesaplarının sahte belge kullanma nedeniyle incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden indirilecek katma değer vergisi tutarlarının reddedilmesi suretiyle davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla cezalı tarhiyatların yapıldığı ve özel usulsüzlük cezasının kesildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, kanuni temsilci olarak seçilen ve bu durumu tescil ve ilan edilen kişinin herhangi bir sebeple kanuni temsilcilik sıfatının sona ermesi halinde bu hususun tescil edilip, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar üçüncü şahıslar nezdinde hukuki sonuç doğurmayacağı açıktır.

Dolayısıyla, davacının …………………. Noterliğinin 26 Eylül 2008 tarihli hisse devri sözleşmesi ile şirketteki mevcut hisselerini devrettiği, ancak davacının temsil yetkisinin sona erdiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde herhangi bir ilan yapılmadığından halen şirketi münferiden temsile yetkili müdür olduğu ve asıl borçlu şirketin 2010 yılına ilişkin vergi borçlarından sorumluluğu devam edecektir. Bu durumda, davanın esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1.Temyiz isteminin kabulüne,

2.Temyize konu … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine,

4.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12/01/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)

KARŞI OY

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği görüşüyle Dairemiz kararına katılmıyorum.