Kıdem Tazminatı – Kıdem Tazminatının Fesih Tarihindeki Tavanı Aşamayacağı
Kıdem Tazminatı – Kıdem Tazminatının Fesih Tarihindeki Tavanı Aşamayacağı – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/21126

Kıdem Tazminatı – Kıdem Tazminatının Fesih Tarihindeki Tavanı Aşamayacağı – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/21126

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/21126

Karar No: 2020/8698

Tarihi: 22/09/2020

» Kıdem Tazminatı Tavanı

» Kıdem Tazminatının Fesih Tarihindeki Tavanı Aşamayacağı

ÖZET: 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde; “Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde kurala yer verilmiştir. Belirtilen üst sınır, “genel tavan” olarak adlandırılabilir. En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan genel tavan, bu görevdeki kişinin emekliliği halinde Emekli Sandığınca ödenecek olan bir yıllık ikramiye oranını geçemeyecektir.

Somut uyuşmazlıkta, iş akdinin fesih tarihi olan 31.08.2013 tarihinde kıdem tazminatı tavanının 3.254,44 TL olmasına rağmen hükme esas alınan bilirkişi raporunda 3.630,00 TL üzerinden hesaplama yapılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)

Madde 10

(3) 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir. Dolayısıyla, hizmet erbabının kıdem tazminatına esas ücretine göre hesaplanan ve en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, aşan kısmı ise ücret olarak vergilendirilecektir. (www.alomaliye.com)

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Fırat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının arıza servisinde elektrik yer altı ustası olarak, 2004 yılından 31.08.2013 yılına kadar çalıştığını, hiçbir gerekçe gösterilmeden iş sözleşmesinin sona erdirildiğini, elektrik arıza işlerinin taşeron şirketlere yaptırıldığını, ihaleyi alan firma değiştikçe davacının da giriş çıkışının yapıldığını, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, istisnai durumlar dışında hafta tatili, resmi tatil ve dini bayramlarda çalışmak zorunda kaldığını, karşılığı ücretin ödenmediğini, yıllık izinlerini kullanamadığını ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacağını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, yüklenici firmalar ile müvekkili arasında alt işveren-asıl işveren ilişkisi bulunmadığını, yüklenici firmaların hizmet alım sözleşmesi gereği üstlenilen işle ilgili olarak çalıştırılacak personelin istihdamı, SGK primleri ile işçilik hak, ücret ve alacaklarının ödenmesinden sorumlu olduğunu, bu nedenle müvekkili idareye husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti :

Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde; “Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde kurala yer verilmiştir. Belirtilen üst sınır, “genel tavan” olarak adlandırılabilir. En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan genel tavan, bu görevdeki kişinin emekliliği halinde Emekli Sandığınca ödenecek olan bir yıllık ikramiye oranını geçemeyecektir.

Somut uyuşmazlıkta, iş akdinin fesih tarihi olan 31.08.2013 tarihinde kıdem tazminatı tavanının 3.254,44 TL olmasına rağmen hükme esas alınan bilirkişi raporunda 3.630,00 TL üzerinden hesaplama yapılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 22.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.