MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları
MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları

MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları

 

Kod

Grup

Açıklama

011

Ücret

Asgari Ücretli

(GVK Md. 94/1)

012

Ücret

Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler

(GVK Md. 94/1)

013

Ücret

Kıdem Tazminatı

014

Ücret

Huzur Hakkı

015

Ücret

İhbar Tazminatı

016

Ücret

Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri

017

Ücret

4691 Sayılı Kanun Kapsamı

021

Serbest Meslek

18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler

(GVK Md. 94/2-a)

022

Serbest Meslek

Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri

(GVK Md. 94/2-b)

031

Yıllara Yaygın İnşaat

Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri

(GVK Md. 94/3)

032

Yıllara Yaygın İnşaat

Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)

041

Kira

70 inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)

042

Kira

Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)

052

Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları

Men. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)

053

Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3)

054

Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)

055

Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları

Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)

056

Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları

Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)

061

Kurumların Dağıttıkları Kar Payları

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)

062

Kurumların Dağıttıkları Kar Payları

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii)

065

Kurumların Dağıttıkları Kar Payları

Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2)

071

Yatırım İndirimleri

Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)

081

Her Nevi Tahvil Faizleri

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)

082

Her Nevi Tahvil Faizleri

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)

091

Zirai Mahsuller ve Hizmetler

Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)

092

 

Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)

093

 

Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (***)

094

 

Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (****)

095

 

Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i)

096

 

Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)

101

Mevduat Faizleri

TL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)

102

Mevduat Faizleri

Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

111

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

121

Repo

Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)

131

BES ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler

GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları

(GVK Md. 94/15-a)

132

BES ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler

GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-b)

133

BES ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler

GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-a)

134

BES ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler

GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-b)

135

BES ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler

GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-c)

141

Diğer Ödemeler

Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4)

142

Diğer Ödemeler

Başbayiler Hariç Olmak Üzere 14/03/2007 Tarihli ve 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Olarak; Bilet, Kupon ve benzerlerini Satanlara, Düzenlenen Her Türlü Bahis ve Şans Oyunlarının Oynatılmasına Aracılık Edenlere, Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemelerden (GVK Md. 94/10-a) (KVK Md. 15/1-g)

143

Diğer Ödemeler

4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)

144

Diğer Ödemeler

PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12)

145

Diğer Ödemeler

Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-a, c, d)

146

Diğer Ödemeler

Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)

151

 

Diğerleri

221

KVK 300 MGYÖ-Yıllara Yaygın İnşaat

Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)

231

KVK 300 MGYÖ-Serbest Meslek

Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)

232

KVK 300 MGYÖ-Serbest Meslek

Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)

241

KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI           

Finansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)

242

KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI           

Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)

252

KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)

251

KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi. Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md. 30/1-ç)

253

KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)

254

KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)

256

KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

GVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç)

257

KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)

258

KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

Diğer Menkul Sermaye İratları

262

KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)’ ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri

263

KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri

264

KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ ye Göre Ödenecek Vade Farkları

265

KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI    

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’ ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri

271

KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI     

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’ nun 75 inci Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3)

272

KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI     

Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6)

281

KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER 

Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2)

282

KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER 

Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)

283

KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER 

Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7)

284

 

DİĞERLERİ

018

Ücret

Döner Sermaye/Performans/Ek Ders Odemesi/Ek ödeme/Kayyum-Bilirkişi ödemesi/Diğer

019

Ücret

Gemi Çalışanları/Dar Mükellef Kurumların İrtibat Buroları/Apartman Kapıcıları

020

Ücret

4691 sayılı kanun kapsamında çalışan işverenler/Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer

023

Serbest Meslek

Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)

043

Kira

Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md .5/b) kiralaması

097

Zirai Mahsuller ve Hizmetler       

Destek Ödemeleri (GVK Md.94/11-aii; bii)

103

Mevduat Faizleri       

Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98)

136

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler     

GVK’ nın 75/16 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-c)

137

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri    

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK Md. 94/18)

138

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri    

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK Md. 94/18)

139

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri    

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)

140

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri    

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)

147

Diğer Ödemeler        

Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)

233

KVK 30 ÖDM – Serbest Meslek

KVK 30 /smk Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)

243

KVK 30 ÖDM – Gayrimenkul Sermaye İratları

KVK 30 / Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) kiralaması

279

KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri      

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 30/1-d)

280

KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri      

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 30/1-d)

301

Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar  

Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

302

Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar  

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

303

Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar  

Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

148

Diğer Ödemeler        

Esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (GVK md. 9/10)