27256 SAYILI TEŞVİK
(4447 sayılı Kanunun Geçici 28’nci Maddesi: İlave İstihdam Prim Desteği) 01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (Bu süre şimdilik 17/01/2021’e kadar olup, Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilir) işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ilave istihdam desteği verilecektir. İlave İstihdam prim desteğinden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

SGK Genelgesi 2020/49

(4447 sayılı Kanunun Geçici 28’nci Maddesi: İlave İstihdam Prim Desteği)

01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (Bu süre şimdilik 17/01/2021’e kadar olup, Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilir) işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ilave istihdam desteği verilecektir.

İlave İstihdam prim desteğinden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

  • Sigortalı Yönünden;

 

1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (şu an için son tarih 17/01/2021 olmakla birlikte, C.Başkanı kararı ile 3’er ay sürelerle uzatılabilir) işe alınmış olması gerekmektedir.

1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde (2020/AĞUSTOS) kayıtlı olmaması gerekmektedir.

1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son günü (şu an için son tarih 17/01/2021 olmakla birlikte, C.Başkanı kararı ile 3’er ay sürelerle uzatılabilir) arasında işe alınan sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 4/1- a ve c bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden gerekse farklı bir işyerinden SGK’ ya verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi, Ek 5 ve Ek 6’ncı maddesi kapsamında SGK’ ya bildirilmiş olması halinde bu sigortalıdan dolayı ilave istihdam desteğinden yararlanılabilecektir.

İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması gerekmektedir.

İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması gerekmektedir.

  • İşyeri yönünden;
  • Özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.
  • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde SGK’ ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
  • Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

 

 

 

ÖRNEKLER

ÖRNEK 1- Çalıştırılacak Kişi Sayısının Hesaplanmasına Örnek:

2020/Aralık şartları uyan A-B-C (3) personelin ve 2021/Ocak ayında şartları uyan A-B-C-D-E  (5) personelin 27256 kanun türü ile bildirildiğini varsayarsak bu personelin yarısı kadar olan 3 kişi (5/2=2,5=3) destek süresinin sona ermesinden itibaren, yararlandıkları gün sayısı kadar çalıştırılacaktır.

 

ÖRNEK 2- Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Ortalama Destek Süresinin Hesaplanmasına Örnek:

Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Şartları uyan ve 27256 kanun türü ile bildirilen:

A-B-C kişilerinin 2020/Aralık gün sayısının : 90

A-B-C-D ve E kişilerinin 2021/Ocak gün sayısının ise        : 120 olduğunu varsayalım.

Toplam gün sayısı 210 günü kişi sayısına böldüğümüzde ortalama gün sayısı 210/5=42 gündür.

Bu durumda 5 kişiden istenilen 3 kişinin 54 gün destek bitiminden itibaren çalıştırılması zorunluluğu vardır.

 

PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ:

4447 sayılı Kanunun geçici 28’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 1/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere (Bu süre şimdilik 17/01/2021’e kadar olup, Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilir) her ay prim desteğinden yararlanılacaktır.

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK PRİM DESTEĞİNİN HESAPLANMASI:

Aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Kalan tutarın bulunması halinde, yararlanılan prim desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına mahsubuna devam edilecektir.

ÖRNEK 3- 2020/ARALIK ayında 3 kişi için 90 gün bildirim yapılması durumunda 90*44,15= 3.973,50 TL destekten yararlanacaktır.

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 28. Madde- İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

SGK ya ayrıca müracaat ya da belge ibrazı yapılmayacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

1-Söz konusu teşvikten yersiz yararlanıldığı ya da çalıştırılması gereken sürenin çalıştırılmaması halinde yararlanılan prim desteği tutarı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

2-27256 sayılı teşvikten faydalanmak için ilgili muhtasar prim hizmet belgelerinin süresinde verilip verilmediği ve sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına bakılmayacaktır.