Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 2’nci maddesinde yer alan “Kamu Hastaneleri Birliklerine” ibaresi “Sağlık Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Resmî Gazete Tarihi: 21 Ağustos 2020

Sayı: 31220

Sağlık Bakanlığından,

 

MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 2’nci maddesinde yer alan “Kamu Hastaneleri Birliklerine” ibaresi “Sağlık Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3’üncü ve ek 11 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Kamu Hastaneleri Birliklerine” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yazının Devamı İçin Tıklayınız