Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni
Covid 19 pandemisi kapsamında alınan tedbirleri müteakip geçilen normalleşme süreci sonrasında birçok firmanın kısa çalışma ödeneğini sonlandırdığı, Haziran ayının kalan süreleri için çalışanlarını...

Covid 19 pandemisi kapsamında alınan tedbirleri müteakip geçilen normalleşme süreci sonrasında birçok firmanın kısa çalışma ödeneğini sonlandırdığı, Haziran ayının kalan süreleri için çalışanlarını nakdi ücret desteği kapsamında ücretsiz izinden yararlandırmak isteyen işverenlerin 27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler mi yoksa 29- Pandemi Ücretsiz İzin veya Diğer (4857 Geç. 10. Md.) kodunu mu seçecekleri hakkında tereddüt oluşmuştur.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’ndan alınan görüş yazısında;

17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde feshedilmesine rağmen işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, geçici 10 uncu maddede yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, nakdi ücret desteği ödenebilmesi hüküm altına alındığı,

22/04/2020 tarihinde kabul edilen 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların “Başvuru Esasları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde” Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler,

“https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranlar ise bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine / Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirirler.” Hükmünün yer aldığı,

Uygulama bakımından 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izinle birlikte ilgili Madde (Geçici 24) kapsamına girmeyen bir eksik gün nedeninin söz konusu olması halinde (kısa çalışma ödeneği de olsa), Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.