7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Resmi Gazete’de yayınlanan 17/04/2020 tarihli 31102 sayılı yazıya göre 7244 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda belirtildiği gibidir...

Resmi Gazete’de yayınlanan 17/04/2020 tarihli 31102 sayılı yazıya göre 7244 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda belirtildiği gibidir.

  

  • 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18 – Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

  1. a) Bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları,
  2. b) Hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle aranmaz.

 

  • Ayrıca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmeyecektir.

Bu süre içinde ücretsiz izinde bulunulan veya işsiz kalınan süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç başka bir kesinti yapılmaz.

Ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihten itibaren aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Ödenen ücret desteği ise ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

4447 sayılı Kanuna bir geçici madde daha eklenmiştir. Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. Hatalı bilgi ve belge verilmesi durumunda ortaya çıkan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

 

  • 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici maddede her türlü iş veya hizmet sözleşmeleri, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler” dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği belirtilmiştir.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

 

Kanun maddelerini görüntülemek için tıklayınız.