Malullük Aylığı ve Sürekli İşgöremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri
SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri...

Malullük Aylığı ve Sürekli İşgöremezlik Geliri

Yapılan düzenlemeyle;

1) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,

2) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre geçtikten sonra yaptıran veya maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri yeni rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanması,

3) Sigortalı veya hak sahiplerinin SGK sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, SGK tarafından yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, SGK sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;

− Devam ettiğine karar verilenler hakkında, SGK sağlık kurulu kararına esas olan yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibariyle gelir/aylıkların başlatılması, aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıklar ödenmemesi

− Ortadan kalktığına karar verilenler hakkında ise, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle gelir/aylığı kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmaması,

4) SGK’ya müracaat ederek temin ettikleri sağlık kurulu raporlarının SGK sağlık kurulunun ara kararı sebebiyle kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre dışında olanlardan;

− SGK sağlık kurulunca ara karar verilmesi nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı ve anılan kurulun da son alınan raporlara göre karar verdiği anlaşıldığından, kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin değerlendirilmesinde ilk rapor tarihinin esas alınarak,

− Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas tutulan rapor tarihlerine kadar eski sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor tarihlerinden sonra ise yeni belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelirlerinin ödenerek işlem yapılması,

gerekmektedir.

5) SGK’nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini yaptırmayanların aylıkları ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilecektir.

 

MALULLÜK AYLIĞI VE SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNE ESAS OLAN KONTROL MUAYENESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Kontrol Muayenesi” başlıklı 94’üncü maddesi hükmüne göre, SGK tarafından malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanlar kontrol muayenesine tabi tutulmaktadır. Kontrol muayenesi sonucu düzenlenen yeni malullük durumuna esas tutulan rapora göre bağlanmış olan aylık ve gelirler artırılabilmekte, azaltılabilmekte veya tamamen kesilebilmektedir.

SGK’ dan malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanlar SGK’nın kontrol muayenesine ilişkin yazılı bildirimine mutlaka riayet etmeleri gerekmektedir. SGK tarafından istenen kontrol muayenesi mevcut durumunun tespiti için gereklidir. Bu nedenle SGK’nın bildirim tarihlerine uyarak işlemleri yaptırmak gerekir. Aksi takdirde aylık ve gelirlerinin kesilme durumu ortaya çıkacaktır.

SGK, yaptığı düzenlemeyle malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanlar kontrol muayenesine ilişkin süreçleri aşağıda açıklamıştır.

1) SGK’nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini;

− 3 aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,

− 3 aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanması,

− Yaptırmayanların aylıklarının ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden ödeme dönemi itibariyle kesilmesi,

gerekmektedir.

2) Kontrol muayenesini SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;

− Üç ay içinde yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalı veya ölüm aylığı/geliri bağlanmış olan malul çocuğun kesilen aylığı/gelirinin kesildiği tarihten,

− Üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak gelirinin, malul çocukların ise almakta oldukları ölüm gelir/aylığının, rapor tarihinden sonraki ay başından,

başlanarak yeniden bağlanacaktır.

3) Sigortalı veya hak sahiplerinin SGK sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, SGK tarafından yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, SGK sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;

− Devam ettiğine karar verilenler hakkında, SGK sağlık kurulu kararına esas olan yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibariyle gelir/aylıkların başlatılması, aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıklar ödenmemesi,

− Ortadan kalktığına karar verilenler hakkında ise, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle gelir/aylığı kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmaması,

Gerekmektedir.

4) Kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalı veya hak sahiplerinin süresinde SGK’ ya müracaat ederek temin ettikleri sağlık kurulu raporlarının SGK sağlık kurulunun ara kararı sebebiyle kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre dışında olanlardan

− Haklarında mevcut durumlarının devam ettiğine karar verilenler hakkında gelir/aylıklarının kontrol muayene tarihi itibariyle kesilmesi ve yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren gelir/aylıklarının başlatılması gerekmekte ise de; SGK sağlık kurulunca ara karar verilmesi nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı ve anılan kurulun da son alınan raporlara göre karar verdiği anlaşıldığından, kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin değerlendirilmesinde ilk rapor tarihinin esas alınarak,

− Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas tutulan rapor tarihlerine kadar eski sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor tarihlerinden sonra ise yeni belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelirlerinin ödenerek,

işlem yapılması gerekmektedir.

Malullük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanların yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapması yararlı olacaktır.