Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Yeni Karar Yayımlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) yapılan başvurulara ilişkin olarak Kurul tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan karar Kurul’un internet sitesinde özet halinde yayımlanmıştır...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) yapılan başvurulara ilişkin olarak Kurul tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan  karar Kurul’un internet sitesinde özet halinde yayımlanmıştır.

 

  1. Bir Gazete Tarafından İlgili Kişinin Özel Nitelikli Kişisel Verileri Hakkında Haber Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı Özeti

Şikayet sahibi tarafından Kurul’a gönderilen yazıda özetle; (i) Bir gazetede şikayet sahibinin oğluna yönelik hazırlanmış köşe yazısında, “babasının kanser tedavisi sebebiyle görevine son verdiğine” ilişkin bir habere yer verilmiş olduğu, (ii) bu suretle ilgili kişi konumundaki babanın özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık verilerinin kendi rızası dışında işlenerek üçüncü kişilerle paylaşılmış olduğu, (iii) iddia edilen veri ihlalinin gerçekleşmesi sonucunda hastalığından o tarihe kadar haberdar olmayan ilgili kişinin yaşadığı ölüm korkusu sonucunda ailesiyle iletişimi kesip içine kapanarak kanser tedavisini reddettiği ve bu gelişmeler nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladığına ilişkin açıklamalarda bulunularak Kurum’a başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda, Kurul tarafından 09.12.2019 tarihli 2019/372 sayılı Karar hükmedilmiştir.

Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde;

  • Söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin konu edildiği köşe yazısının yayımlanmasında kamu yararı bulunmadığına,
  • İhlale konu olan gazete haberinin yol açtığı çatışan haklar bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varıldığına,
  • Bu başvurudaki veri işleme faaliyetinin, KVKK’nın 28. maddesi 1. fıkrası (c) bendi uyarınca, “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi”hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığına; dolayısıyla şikayete konu olayın KVKK’nın uygulama alanında olduğuna ve bu kapsamda Kurul’un yetkisine tabi  gerçekleştiğine,

karar verilerek inceleme başlatılmıştır.

Bu kapsamda Kurul tarafından;

  • KVKK’nın 6.maddesinde sayılan şartlardan birine dayanılmaksızın ilgili kişinin özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık verilerini köşe yazısında kullanarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmiş olan veri sorumlusu gazetenin; KVKK’nın 12. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde düzenlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiğinedayanarakgazete hakkında KVKK’nın 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca 125.000 TL idari para cezasının uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.