muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek...

YASAL DAYANAK

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin on üçüncü fıkrası

AMACI

 • Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması
 • Gönüllü uyumun teşvik edilmesi
 • Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması 
 • Bürokrasinin azaltılması

KAPSAMA GİRENLER

 • 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar
 • Geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TANIMI

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ŞEKLİ

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak,

 • Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte,
 • Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının

            Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunludur.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NE ZAMAN VE NEREYE VERİLECEK

 • 5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar,
 • İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar,

            yetkili vergi dairesine verilecektir.

ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLER

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME AŞAMALARI

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yetkili vergi dairesine gönderilmesi

* Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması ve sistem tarafından ön kontrollerin yapılması

Hata tespit edilmesi halinde hatanın elektronik ortamda bildirilmesi

* Hata içermediği sistem tarafından saptanması halinde onay verilmesinin istenmesi

Düzeltme yapmaksızın hata tespit edilmeyen tahakkuklara esas bilgilerin onaylanması

* Hatalar düzeltildikten sonra beyannamenin gönderilmesi

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME USULÜ

Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan “asıl/ek/iptal” seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı bazında belirtilecektir.

* Her bir işyeri için sigortalı bazında kanun türü ve/veya belge türü seçilerek verilen beyannamedeki  prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulacaktır. 

ÖRNEK: Ocak/2020 döneminde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6, sosyal güvenlik destek primine tabi 1, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı;

 • 6 sigortalı 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun türü,
 • 1 sigortalı 2 nolu belge türü,
 • 4 sigortalı 1 nolu belge türü ve 0611 sayılı kanun türü,

             sigortalı bazında aynı beyannamede asıl seçeneği  belirtilerek bildirilecektir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLMESİ

* Yasal süresi dışında verilen beyannamenin yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi

* Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmete ilişkin aktarılan bilgilerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezince incelenmesi

* İşleme alınması uygunsa tahakkukun oluşturulması

* Uygun olmaması halinde tahakkuk oluşturulmaması

YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMİŞ GİBİ KABUL EDİLEN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Kurumca belirlenen belgelerle(Örneğin toplu iş sözleşmesinin onaylı nüshası) birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi

* Sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezi tarafından beyannamenin gönderilebilmesi için tanımlama işleminin yapılması

* Beyannamenin yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi

* İşleme alınması uygunsa tahakkukun oluşturulması

* Uygun olmaması halinde tahakkuk oluşturulmaması

İDARİ PARA CEZALARI

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ceza kesilecektir.
 • Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri sigortalı bazında tek beyanname ile bildirildiğinden, oluşan ilk tahakkuktan sonra verilen beyannameler ek niteliğinde olacak ve ceza buna göre uygulanacaktır.

Örnek: A işverenine ait (B) işyerinde, 2020/Ocak ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan 3 adet sigortalıya bildirimin yasal süresinde yapılmasına karşın; sosyal güvenlik destek prime tabi olarak çalışan 8 adet sigortalıya ait bildiriminin 24/02/2020 tarihinde yapılması, halinde, 8 adet sigortalıya ait bildirime ilişkin beyanname ek nitelikte olacağından sigortalı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 • Sigorta primlerinin ödemeleri 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
 • Türkiye genelinde 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için şifre verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlükler için şifre verilmeye devam edilecektir.