kirsal-kalkinma-destekleri-kapsaminda-kirsal-kalkiinmada-uzman-eller-projelerinin-desteklenmesi
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin 2019/61 Sayılı Tebliğ 17 Aralık 2019 tarihli 30981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir...

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin 2019/61 Sayılı Tebliğ 17 Aralık 2019 tarihli 30981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

 

Amaç

 

Bu Tebliğin amacı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

Bu Tebliğ, 2019-2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe verilmesine ilişkin hususları kapsar.

 

Desteklenecek Proje Konuları ve Hibe Miktarı

 

 1. Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
 • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
 • İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

 

100.000 TL’ye kadar hibe ödemesi

 

 1. Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
 • Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,
 • Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

 

 1. Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 

 • Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
 • Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
 • Ormancılık projeleri,
 • Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,
 • Odun dışı orman ürünleri projeleri,

 

 1. Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 

 • Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

 

 1. (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan konulara ait işlenme, depolanma ve paketlenmesine yönelik proje konuları.

 

Başvuru Yeri ve Süresi

 

 1. Ön başvurular, Bakanlığa ait resmi web sitesi üzerinden yapılır.
 2. Kesin başvurular, hak sahiplerinin pilot iller kapsamındaki proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği/etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il müdürlüklerine şahsen yapılır.
 3. Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonra başlar.
 4. Başvuru süresi kırk iş günüdür.

 

Gider Kalemleri

 

(1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, arılı kovan, yeni tesis, hayvancılık projelerindeki canlı hayvan alımı giderleri, su ürünleri üretiminde havuz inşaat malzemesi giderleri, kuluçkahane dolabı, su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan tesislerden faturalı olarak alınmış olması şartıyla yavru ve/veya anaç alımı giderleri bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri uygulayacak olan hak sahipleri, canlı hayvan alımlarını kooperatif, birlik, damızlık gebe düve üretim işletmeleri başta olmak üzere, fatura kesebilen tüzel kişiliklerden/kurumlardan kendileri gerçekleştirirler.

Proje Kaynaklarından Karşılanmayacak Giderler

(1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce yapılmış olan hiçbir harcama karşılanmaz.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.