turkiye-cumhuriyeti-hukumeti-ile-kuzey-kibris-turk-cumhuriyeti-hukumeti-arasinda-sosyal-guvenlik-anlasmasinin-onaylanmasi-hakkinda-karar-
23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7170 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

20 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30837 

Karar Sayısı: 1321

23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7170 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Akit Taraflar” oîarak anılacaktır), sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek amacıyla aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır.

BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Tanımlar

(1) Bu Anlaşmada kullanılan terimler, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

a) Ülke:

Türkiye bakımından. Türkiye Cumhuriyeti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

b) Mevzuat:Bu Anlaşmanın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin yasal düzenlemeler.

c) Yetkili Makam:

Türkiye Cumhuriyeti bakımından. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından, çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık ve/veya diğer ilgili Bakanlıklar.

d) Yetkili Kurum:Mevzuatı uygulamakla görevli kurum veya kurumlar.

e) Sigortalı:Mevzuatın uygulandığı veya uygulanmış olduğu kimse.

f) Sigortalılık Süresi:Mevzuata göre yardım veya aylıklara hak kazanmada dikkate alman süre.

g) Yardımlar veAylıklar:Akit Taraflardan her birinin mevzuatına göre ödenen aylıklar ile yapılan nakdi ve ayni yardımlar.

h) Yararlanıcı:Mevzuata göre yardım ve aylıklara hak kazanan kimse.

i) Aile Bireyi:Akit Tarafların mevzuatına göre aile bireyi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimse.

j) Geride Kalanlar:Akit Tarafların mevzuatına göre hak sahibi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimse.

k) ikamet:Sürekli ikamet.

l) Bulunma:Geçici ikamet

m) Acil Hal: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde hayati tehlikenin veya telafisi imkansız sonuçların doğacağı kabul edilen durumlar.
(2) Bu Anlaşmada tanımlanmayan her bir terim. Akit Tarafların mevzuatında hangi anlamda kullanılmış ise o anlamı ifade eder.

Madde 2

Mevzuat Kapsamı

(1) Bu Anlaşma, her iki Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin aşağıda belirtilen hususlardaki düzenlemelerini kapsar:

Türkiye Cumhuriyeti bakımından:

a) Hizmet akdi ile çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık ve işsizlik sigortaları.

b) Hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, analık, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortaları,

c) Kamu görevlileri açısından malullük, yaşlılık, ölüm ve genel sağlık sigortalan.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından;

a) Hizmet akdi ile çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalıkları, hastalık, analık, işsizlik sigortaları.

b) Bağımsız çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortaları.

c) Kamu idarelerinde çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık sigortaları,

Devamı için tıklayınız.