ihale-sozlesmesinin-devri
İhale Sözleşmesinin Devri Halinde Yeni İşyeri Dosyası Tescil Edilmeksizin, Eski İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılacak ÖZET: 7161 sayılı Kanunun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesi kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği...

İhale Sözleşmesinin Devri Halinde Yeni İşyeri Dosyası Tescil Edilmeksizin, Eski İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılacak

ÖZET:

7161 sayılı Kanunun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesi kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde (en geç 19/3/2019 tarihine kadar)  yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulan ve  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak devri yapılan ihale konusu işlerde yeni işyeri  dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak  işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.

7161 SAYILI KANUNUN İLE  4735 SAYILI KANUNA EKLENEN “SÖZLEŞMELERİN TASFİYESİ VEYA DEVRİ” BAŞLIKLI GEÇİCİ 4’ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA DEVREDİLEN İŞLERİN TESCİLİ:

7161 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü madde eklenmiştir. Eklenen maddede;

“31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3’üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

hükmü düzenlenmiştir.

SGK tarafından çıkarılan 2011-13 sayılı ve İlişiksizlik Belgesi konulu SGK Genelgesinin

9.13 başlıklı bölümünde;

İhale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemler yeni dosyadan yürütülecektir.”

hükmü düzenlenmiştir.

SGK ilgili mevzuat bölümünde düzenlediği genel yazıyla, 7161 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddede düzenlenen ihaleli işin devri ile 2011/13 sayılı SGK genelgesinde belirtilen ihaleli işin devri durumunda, işyeri tescil işlemlerini ayırmıştır.

Buna göre;

1) 7161 sayılı Kanunun ile  4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesi kapsamında belirtilen usul ve esaslar dahilinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde( en geç 19/3/2019 tarihine kadar)  yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulan ve  Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak devri yapılan ihale konusu işlerde yeni işyeri  dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak  işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.

2) 31/8/2018 tarihinden önce ihalesi yapılmasına karşın 7161 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde (en geç 19/3/2019 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmayan,

31/8/2018 tarihinden önce ihalesi yapılmasına ve 7161 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde (en geç 19/3/2019 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına karşın Hazine ve Maliye Bakanlığının olumsuz görüşüne istinaden idarece devri uygun görülmeyen, sözleşmeler içinse yukarıda belirtilen 201113 sayılı Genelge hükmü gereği ayrı işyeri dosyası tescil edilecektir.

7161 sayılı Kanunun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesi kapsamında devir alınan ihaleli işler için yeni dosya tescil etmediği için idari para cezasına maruz kalan işverenlerimiz, bu genel yazı kapsamında SGK’nın ilgili ünitesine başvurarak düzeltici işlemleri yaptırabilir.