ceza-muhakemesi-kanunu’na-iliskin-degisikliklerceza-muhakemesi-kanunu’na-iliskin-degisiklikler
Duyurumuz, 24 Ekim 2019 tarihli, 30928 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Ceza Muhakemesi Kanun(“CMK”) değişikliklerine ilişkindir.

Duyurumuz, 24 Ekim 2019 tarihli, 30928 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Ceza Muhakemesi Kanun(“CMK”) değişikliklerine ilişkindir.

- 5271 sayılı CMK’nın tutukluluk sürelerine ilişkin 102. maddesine soruşturma evresinde tutukluluk süresinin, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından maksimum altı ay, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından maksimum bir yıl ve Terörle Mücadele Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok bir yıl altı ay olduğu ve gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabileceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.

Bu madde yayımlandığı tarihten itibaren üç ay sonra uygulanacaktır.

5271 sayılı Kanunu’nun savcının kamu davası açmasında takdir yetkisini düzenleyen maddesinde kamu davası açılmasının ertelenmesinin koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Maddenin önceki halinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi adli para cezası veya üst sınırı bir yılı aşmayan hapis cezası gerektiren suçlar söz konusu olduğunda mümkün iken; yeni düzenleme ile üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi mümkün olacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacaktır.

- 5271 sayılı Kanunu’nun temyiz kanun yolunu düzenleyen 286. Maddesine ilgili maddenin ikinci fıkrasında belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarının temyiz edilebileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir. Temyiz kanun yolu açılan ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçlar; hakaret( m.125), halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit(m.213), suç işlemeye tahrik(m.214), suçu ve suçluyu övme(m.215), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama(m.216), kanunlara uymamaya tahrik(m.217), cumhurbaşkanına hakaret(m.299), devletin egemenlik alametlerini aşağılama(m. 300), Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama(m.301), silahlı örgüt(m.314), halkı askerlikten soğutma(m.318) suçları ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. Maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28. Maddesinin birinci fıkrası, 31. Maddesi ve 32. Maddesinde yer alan suçlar olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanacaktır.